Life In Kerala

çµø{JßW ¼Èß‚ÞW ¦ÏáØá µâ¿áæÎKá ÉÀÈ¢


                                               çµø{JßW ¼ÈßAáK µáGßµZAí ¦ÏáØá µâ¿áÄæÜKí ÉÀÈ ùßçMÞVGí. çµdw ¦çøÞ•cÎdLÞÜÏJßæa µÃAáµ{ßÜÞÃí èÆÕJßæa ØbL¢ ÈÞGßW ¼ÈßAáKÕVAá ¦ÏáØí µâ¿áÄÜÞæÃKá ÕcµíÄÎÞµáKÄí. øIÞ¢ ØíÅÞÈJá ÁWÙßÏÞÃí. 2021 ¦µáçOÞZ §LcÏßæÜ ÖøÞÖøß ¦ÏáVèÆV¸c¢ §çMÞÝJÄßçÈAÞZ ÈÞÜßøGß ¦µá¢. §ÄÈáØøß‚í §LcX Éìøæa ÖøÞÖøß ¦ÏáØí ÈßÜÕßæÜ 65.8 ÕV×JßW ÈßKí 2021 ¦µáçOÞçÝAí 69.8 ÕV×ÎÞÏß ©Ïøá¢.®KÞW 2021 ¦µáçOÞZ çµø{JßW ¼ÈßAáKÕVAí ¦ÏáVèÆV¸c¢ §LcX ÖøÞÖøßçÏAÞZ ¦ùá ÕV×¢ µâ¿áÄÜÞÏßøßAáæÎKᢠµÃAáµZ   ØâºßMßAáKá. 2009æÜ µÃAÈáØøß‚í çµø{JßW ¼ÈßAáK ¦YµáGßµZAí 75.2 ÕV×¢ ÕæøÏᢠæÉYµáGßµZAí 78.6 ÕV×¢ ÕæøÏáÎÞÃá ÖøÞÖøß ¦ÏáØí.
                                                    2021 Èá çÖ×¢ §LcÏßæÜ ÎßA Ø¢ØíÅÞÈB{ßÜᢠ¼ÈßAáK æÉYµáGßµZ 70 ÕÏØßÜÇßµ¢ ¦ÏáØí ©{{øÞÏßøßAáæÎKᢠçµdw ¦çøÞ•c ÎdLÞÜÏJßæa ÉÀÈ ùßçMÞVGßW ÉùÏáKá.                      

                                                                                   µâ¿áÄW ùßçMÞVGí. >>                                                                       
                                                                                          

No comments:

Post a Comment

Blog : The Special One

Blog : The Special One